Frågor gällande Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud av Easee

|14/03, 2023

Kan mina kunder ladda sin bil trots försäljningsförbudet?

Elsäkerhetsverkets nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills den är åtgärdad av tillverkaren (Easee AS). Därför har myndigheten heller inte infört användningsförbud, vilket skulle innebära att tillverkaren tvingas återta produkten.

''Elsäkerhetsverkets granskning har dock inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat.''

Vad gör jag med Easee Home & Easee Charge i lager som ännu inte har installerats?

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på laddboxarna Easee Home och Easee Charge, vilket innebär att Easee ska återta icke installerade laddboxar från sina återförsäljare.

Easee uppmanar till att vänta tills handläggningen av det tillfälliga föreläggandet av försäljningsförbudet är klarlagt. Beroende på utfallet kommer Easee att förbereda en process för hantering av inventering i Sverige.

Vi inväntar besked från Easee gällande återtagandet och har en löpande dialog med dem. Vi kommer uppdatera alla våra kunder när vi har fått mer information.

Vad gör vi med befintliga installationer?

Innebörden av beslutet gäller att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att eliminera de risker som beskrivs i Elsäkerhetsverkets rapport för redan utförda installationer.

Vi inväntar åtgärdsplan från Easee just nu.

Vad är status nu och vad händer sedan mellan Easee och Elsäkerhetsverket?

Eaee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och begära inhibition mot dess omedelbara verkan. Easee håller inte med om Elsäkerhetsverkets beslut – och har lämnat grundliga argument för detta. Easee anser att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud. Easee förväntar sig att begäran om inhibition ska behandlas av domstolen inom kort.

Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition inom kort tid behandlas av domstolen och accepteras, blir det inget försäljningsförbud under tiden.

Vad gör Easee för att uppfylla de krav som Elsäkerhetsverket ställer för att sälja i Sverige?

Easee tillhandahåller ytterligare dokumentation för att bevisa att deras produkt garanterar säkerhet på en nivå som är lika med eller högre än vad som beskrivs i de relevanta standarderna.

Vad händer härnäst med uppdatering av moln och operativsystem?

Easee kommer att fortsätta att underhålla och uppdatera deras produkter och system.